BOKFÖRING

Den löpande bokföringen skall skötas enligt gällande regler för såväl små enmansföretag som för stora aktiebolag. Vad är avdragsgillt och vad är inte avdragsgillt?

- Kan jag bjuda min kund på middag på en dyr restaurang, eller får det bli en hamburgare?
- Kan jag ge mina anställda motionskort på gym?
- Går det bra att fara på företagskurs till Grekland och samtidigt ta lite semester?

Bokföringen kan ofta ses som ett gissel och ett nödvändigt ont, men rätt skött, är den till stor hjälp för den som driver verksamheten. Om vi tillsammans tar oss en funderare över vilka områden i verksamheten som är viktigast att hålla koll på, kan vi lägga upp en kontoplan som gör det lätt att få en snabb översikt över företagets ekonomiska situation och det blir lättare att fatta beslut om t.ex. investeringar, lagerhållning etc.

Med en genomtänkt kontoplan, tar jag enkelt fram överskådliga
diagram. Har Du t.ex. tre hyreshus delar vi upp dessa i tre olika
”objekt” i verifikaten under den löpande bokföringen. Du får således ekonomiska rapporter för varje hyreshus.

Vill Du ha löpande månadsrapporter (balans- och resultatrapporter) eventuellt tillsammans med lite kommentarer om det ekonomiska läget, eller kanske s.k. periodbokslut – varje kvartal eller t.o.m. varje månad – för att hålla kontroll på ekonomin. Vi kommer gemensamt fram till vilken sorts rapportering som kan vara lämplig för Dig och förändras något i verksamheten, byter vi helt enkelt rapporteringsnivå.


BOKSLUT

Enligt bokföringslagen måste alla företag göra årsbokslut förutom de allra minsta företagen, (enskilda näringsidkare som omsätter under ca 800 000 kr/år) men även om Du sorterar under ”de allra minsta företagen”, brukar det som regel behövas bokslut för att kunna upprätta en deklaration.

Ett bokslut ger vissa taktiska möjligheter och Du får tillfälle att planera inför kommande år.

• Periodiseringar har till syfte att justera bl.a. inkomster och utgifter som hör till det aktuella bokslutsåret, men som hamnat på efterföljande år i den löpande redovisningen. Varulager räknas och värderas. Tillgångar, skulder, räntor, hyror, semesterlöneskulder mm avstäms.

• Bokslutsdispositioner ger utrymme för planering. De finns för att
företagen ska kunna utjämna sin vinst/förlust mellan år. Samtliga företagsformer kan göra s.k. överavskrivningar på inventarier och avsätta 25-30 % av vinsten till periodiseringsfond (men de ska tillbaka till beskattning inom sex år).

• Enskilda firmor och delägare i handelsbolag har ytterligare två bokslutsdispositioner att nyttja. Räntefördelning vill belöna företag med stort eget kapital genom att en schablonmässig ränta får dras av i företaget och istället beskattas under kapital i deklarationen.
Å andra sidan kan man åläggas straffränta om det egna kapitalet är på minus…. Expansionsfonden bygger också på det egna kapitalet och beroende på dess storlek, får man avsätta företagets vinst undan beskattning på samma sätt som i en periodiseringsfond. Vid vilken tidpunkt expansionsmedlen skall åter till beskattning, beror på hur det egna kapitalet förändras.

• Förutom bokslut, måste vissa företag även göra årsredovisning. Detta gäller framförallt aktiebolag och ekonomiska föreningar. Årsredovisningen skall, förutom balans- och resultaträkning, innehålla noter och förvaltningsberättelse.

Bokslutsarbete innebär som regel en kort, men intensiv period av arbete. När bokslut och deklaration börjar ta form, blir det dags för funderingar och överläggningar med Dig som företagsägare. Ska hela vinsten beskattas i år? Kan en periodiseringsfond vara lämplig denna gång med tanke på att nästa år troligtvis blir ett förlustår? Osv.DEKLARATION

En naturlig följd av ett bokslut, blir att upprätta deklarationen. Driver Du en enskild firma, blandas ditt företags ekonomi in i din personliga ekonomi. Den deklaration Skatteverket skickar till Dig, skall kompletteras med diverse blanketter för företaget och beroende på hur Din personliga ekonomi ser ut (bostadslån, förmögenhet, aktieaffärer, ränteinkomster, inkomst från anställningar etc) kan den slutliga skatten påverkas.

Driver Ni ett handelsbolag (två ägare eller fler) gäller i princip samma sak som för en enskild firma. Här finns dock ännu mer utrymme för justeringar när det gäller önskad inkomst från företaget, eftersom delägarna kan bära olika delar av handelsbolagets vinst/förlust.

I ett aktiebolag upprättas deklarationen för företaget och Du själv har också en egen deklaration. Här blandas inte din ekonomi in i företagets, men givetvis påverkas ni av varandra! Under året har Du lyft lön som vilken anställd som helst – det är skattat och klart, men det finns även ett visst utrymme för Dig som företagsägare att påverka bolagets och Din egen skatt. Det kanske kan vara förmånligt med en utdelning från aktiebolaget? Det kan finnas utrymme för tantiem (extra ersättning till företagsledare och/eller styrelse i ett aktiebolag).

I en ekonomisk förening gäller samma regler som för ett aktiebolag, medan övriga sorters föreningar underordnas regler som beror av t.ex. omsättningens/vinstens storlek, verksamhetsområde osvÖVRIGA TJÄNSTER


Övriga tjänster som tillhandahålles av Ekonomijouren är i princip allt övrigt som har att göra med företagande än det som redan tagits upp.
T.ex.:

• Lönehantering med tillhörande registrering och rapportering av de anställdas löner, semesterdagar, sjukdagar mm

• Reskontrahantering, d.v.s. registrering och bevakning av kund- och leverantörsfakturorna.

• Fakturering till kunderna. Du skickar underlaget via fax/e-post och jag skickar fakturan till kunden.

• Skrivelser och kontakt med myndigheter angående t.ex. momsregistrering, F-skatteansökan, registrering av företag mm


PRISER

Bokföring, bokslut, årsredovisning, reskontrahantering, löner, rapporter och övriga administrativa tjänster:

480 kr/tim (exkl. moms)


Andra kostnader som t.ex. massutskick, kopiering, resor tillkommer efter överenskommelse.

Om så önskas, kan vi - efter några månader - lägga upp ett fast månadspris.