ORDLISTA

(Saknas ett ord som behöver sin förklaring? Skicka ett mail så ska listan kompletteras.)

Ackord En låntagare kan inte betala långivaren och istället för konkurs o.d. försöker låntagaren få istånd ett ackord: Långivaren avstår från en del av sina fordringar. Vid underhandsackord försöker långivaren själv få en uppgörelse med långivaren, medan ett offentligt ackord går genom tingsrätten.

Aktiebolag Minst 100 000 kr skall satsas av ägaren/ägarna och dessa är inte personligt ansvariga för aktiebolagets skulder och förbindelser. Aktiebolaget är således en egen juridisk person. Bestämmelserna runt ett aktiebolag är därför ganska omfattande. Insyn och öppenhet krävs, bolagsstämman är en central del, aktiebolaget har deklarationsskyldighet, revisor krävs, årsredovisning och revisionsberättelse blir offentliga mm.

Aktiekapital I aktiebolag måste ägarna satsa minst 100 000 i pengar och/eller egendom, för att få registrera ett aktiebolag. Aktiekapitalet får endast tillfälligt understiga 100 000 kr under driften av bolaget och skulle det sjunka till under hälften, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Om detta inte görs, kan aktieägarna och styrelseledamöter bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Avskrivning Inventarier med ett inköpspris exkl. moms på 5000 kr eller mer (gäller mindre företag), skall inte genast kostnadsföras, utan över en längre period. Kontorsinventarier: 7 år, maskiner och fordon: 5 år datorer: 3-4 år

Bokföring/Redovisning Har ungefär samma betydelse där bokföringen innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok, eller registreras i dator. Arkivering, avstämning och månadsrapporter hör också till bokföringen. Redovisning innebär att man dessutom analyserar rapporter, lägger upp budget, upprättar bokslut mm.

Ekonomisk förening Har i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter, leverantörer, arbete etc. I stort sett gäller samma regler för ekonomiska föreningar som för aktiebolag. För andelarna gäller regler motsvarande aktier.

Expansionsfond Ett sätt att vänta med beskattning av vinsten för enskilda firmor och delägare i handelsbolag beroende på det egna kapitalets storlek. Vid avsättning till expansionsfond betalas en skatt på 28%, vilket man senare får tillbaka då expansionsfonden förs tillbaka till beskattning.

Extraordinär Endast i undantagsfall är en affärstransaktion att betrakta som extraordinär. Den ska sakna samband med företagets ordinarie verksamhet, inte förväntas inträffa regelbundet och intäkten eller kostnaden ska vara mycket stor.

Factoring Belåning av fakturor. Ett finansföretag lämnar kredit på kundfordringar som de sedan driver in, men står som regel ingen egen risk för de fall kunden inte betalar.

Faktura En faktura måste innehålla viss information förutom adress, namn på köpt vara, antal etc.(se under verifikation)

  • Organisationsnummer
  • Momsregistreringsnummer
  • Företagets säte
  • Datum för fakturans utsällande
  • Att företaget innehar F-skattsedel
  • Fakturanummer som är unikt för varje faktura
  • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
  • Pris före moms (för varje momssats)
  • Prisnedsättningar eller rabatter (för varje momssats)
  • Moms (för varje momssats)

Faktureringsmetoden Företagets fakturor bokförs det datum fakturan sammanställdes.

Fondemission När man i bolagets balansräkning gör en överföring från tidigare års vinster eller andra fonder till aktiekapitalet. Bolaget tillförs således inga nya medel - fondemission innebär enbart att varje aktieägare får fler aktier eller att det nominella värdet på aktien ökas

Franchising Då ett företag ingår ett avtal om att få använda franchisegivarens varumärke, sortiment service mm mot t.ex. visst utseende på butiken, bemötande av kunderna etc.

Förbrukningsinventarier Inventarier som kostnadsförs direkt. Antingen har inventarien en beräknad livslängd på mindre än 3 år, eller understiger inköpspriset exkl. moms 5000 kr (gäller mindre företag)

Handelsbolag När två eller fler tillsammans driver en näringsverksamhet. Ett handelsbolag är visserligen en egen juridisk person, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för bolagets skulder. (Jämför aktiebolag) Handelsbolaget inkomster beskattas hos delägarna och räknas som inkomst av näringsverksamhet.

Immateriella tillgångar Betraktas som inventarier, men utgörs av t.ex. patent, licenser, goodwill, varumärken

Kommanditbolag Som handelsbolag, men här finns delägare med begränsat ansvar för bolagets skulder. Minst en av delägarna i ett kommanditbolag måste dock vara obegränsat ansvarig.

Kommission Då man säljer någon annans varor.

Koncern Ett bolag som äger många bolag. Moderbolag och dotterbolag

Koncernbidrag Aktiebolag inom samma koncern kan, under vissa villkor, få föra över pengar mellan bolagen för att utjämna resultatskillnader

Kontantmetoden Företagets fakturor bokförs sedan de blivit betalda. Endast företag med mindre omfattande verksamhet får använda denna metod.

Kontering Fördelning av affärshändelser på olika konton. På t.ex. en faktura delas summorna upp i momsbelopp, kostnad och valt betalningssätt.

Kontrollbalansräkning Görs när man misstänker att aktiekapitalet i ett aktiebolag är förbrukat. Om det visar sig att så är fallet, får bolaget 8 månader på sig att rätta till det hela, sedan görs en ny kontrollbalansräkning. Revisorn kontrollerar räkningarna.

Limitränta Den avgift banken tar ut i förskott då ett företag får använda checkräkningskredit. Brukar också kallas kontraktsränta eller kreditavgift.

Nyemission Innebär att aktiebolaget tillförs helt nytt kapital eller andra tillgångar som omedelbart ökar aktiekapitalet.

Pari Det nominella värdet då en nyemission genomförts till överkurs.

Periodiseringsfond Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får sätta av 30% av bolagets vinst till periodiseringsfond. Detsamma gäller aktiebolag, men till 25%. De medel som blir avsatt i dessa fonder skall återföras till beskattning i bolaget senast efter sex år.

Reservfond Aktiebolag måste varje år avsätta minst 10% av vinsten till Reservfond (finns under Eget Kapital) tills reservfonden är 20% av det registrerade aktiekapitalet.

Reskontra Separat förteckning/bokföring över löpande kundfordringar och leverantörsskulder.

Räntefördelning Ett sätt att vänta med beskattning av vinsten för enskilda firmor och delägare i handelsbolag beroende på det egna kapitalets storlek. En schablonmässig ränta dras från näringsverksamheten och beskattas istället under inkomst av kapital. Om det egna kapitalet är negativt blir det tvätom – den schablonmässiga räntan tas upp som intäkt av näringsversamhet, samtidigt som samma belopp dras från inkomst av kapital. Dessa övningar görs bara om kapitalunderlaget är större än plus/minus 50 000 kr.

Stämpelskatt Ingår som en del i en lagfartskostnad och utgörs av 1,5%, eller 3% av köpeskillingen.

Tantiem En extra ersättning till företagsledaren som bestäms av bolagsstämman.

Utdelning Bolagsstämman i ett aktiebolag kan besluta om utdelning till aktieägaren/aktieägarna. Summan beskattas som regel under inkomst av kapital.

Utrangering När ett inventarium är helt avskrivet (vanligast är fem år), skrotat eller kastat, tar man bort det ur bokföringen - även om det skulle finnas kvar i verksamheten. Värdet anses vara noll.

Verifikation För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation, som t.ex. kvitton, fakturor, kreditnotor, köpeavtal, kontoutdrag, räntebesked, lönebesked.
På verifikationen ska det finnas uppgifter om:
• datum då verifikationen upprättades och affärshändelsen inträffade
• vad affärshändelsen avser
• belopp med momsen specificerad
• köpare och säljare
• ev. övriga handlingar som har med affärshändelsen att göra


Överavskrivning/anläggningsreserv Används ibland vid bokslut för att kunna minska det bokförda resultatet. Skillnaden mellan de avskrivningar som bokförts med utgångspunkt i inventariernas livslängd och de lägsta tillåtna skattemässiga restvärdet (huvudregeln eller kompletteringsregeln) utgör således en bokslutsdisposition om man vill utnyttja denna möjlighet.