TIPS & NYHETER

Lättare med momsen för fler små företag. Eller...?

"Från 2007 gäller att fler företag får möjlighet att använda bokslutsmetoden vid sin momsredovisning. Det gäller om den sammanlagda omsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor om året."

Om man deklarerar moms varje månad, brukar som regel "faktureringsmetoden" användas. D.v.s. att man bokför fakturor (med tillhörande moms) på fakturadatum. Små företag kan dock få använda sig av "bokslutsmetoden" istället och bokföra fakturorna på betalningsdagen. Det som i praktiken blir lättare med denna metod, är att man slipper ett mellansteg i bokföringen - fakturor som bokförs på fakturadatum måste nämligen ligga och vänta på ett leverantörs- eller kundfordranskonto till betalningsdagen då de slutligen bokförs som betalda och klara. Detta extra steg slipper man alltså med bokslutsmetoden. Det lustiga i den här kråksången, är att de som använder sig av bokslutsmetoden ändå måste växla om till faktureringsmetoden över årsskiftet och hur många brukar komma ihåg det? Handen på hjärtat! Av denna anledning brukar jag råda även de minsta företagen att använda sig av faktureringsmetoden för att slippa merarbetet med rättelser av moms till Skatteverket för december och januari. Med faktureringsmetoden kan man handla julklappar i lugn och ro i december och att lära sig bokföra mot leverantörs- och kundfordringskonto går fort!

Ska du flytta till annan kommun?

30 november är ett magiskt datum när det gäller vilka kommunala skatteregler som kommer att gälla för dig den första tiden efter flytten. Om du flyttar från Vilhelmina till Blekinge den 15 december 2005, så kommer skattereglerna för din kommun i Vilhelmina gälla för hela inkomståret 2006 (tax-07), fastän du bodde i Blekinge hela året!

Personalvårdsförmåner?

Med personalvårdsförmåner avses förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. Exempel på skattefria personalvårdsförmåner är kaffe, förfriskningar och annan enklare förtäring (inte måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt samt motion och friskvård. Gäller ej enskilda näringsidkare.

Skärpta regler för moms i fakturor!

Skatteverket har stramat upp kraven på hur en faktura ska se ut för att en näringsidkare ska kunna dra av den moms som fakturerats. Detta innebär även att Du måste granska de leverantörsfakturor Du får och se till att de uppfyller kraven innan Du betalar, annars kan Du nekas avdrag för momsen! Se till att Du, eller Din leverantör har specificerat:

  • Momsregistreringsnummer på fakturan. Gör Du affärer med andra länder, ska momsregistreringsnumret bestå av SE+organisationsnummer+01. Det räcker alltså inte med att bara ange organisationsnumret, eftersom det inte behöver betyda att företaget är momsregistrerat.
  • Tillämpad skattesats måste anges på fakturan med 25%, 12% eller 6%.
  • En kreditfaktura skall innehålla hänvisning till den ursprungliga fakturan, samt den moms som ursprungligen debiterades. Skatteverket har dock föränklat hanteringen för företag som utfärdar mycket kassarabatter.
  • Om Du, eller Din leverantör, fakturerar utan moms, måste det framgå varför och dessutom med hänvisning till aktuell bestämmelse i momslagen, eller EUs sjätte momsdirektiv (vid EU handel).
  • Kontrollera även de "gamla" krav som ställs på en faktura: säte, F-skattsedel mm (Se under "Ordlista" och "Faktura")

Har du travhäst?

Du anses numera driva ekonomisk verksamhet. Detta var förut lite krångligt. De vanligaste kriterierna var att man skulle ha minst tre travhästar och vinstsumman på ett år skulle vara minst 30 000 kronor. Annars gick man miste om avdragsrätt för moms. Tack vare EU-anpassning, kom Skatteverket nyligen ut med nya anvisningar som gör att man inte längre behöver räkna hästar och vinstsummor för att anses bedriva ekonomisk verksamhet. ("Hästrelaterad verksamhet" 041222) Om du äger en häst som är registrerad och "kommersiellt lämpad" för tävling, kan du bediva ekonomisk verksamhet. Har du den dessutom i proffsträning "bedrivs som regel" ekonomisk verksamhet. Äger du del av travhäst, räknas det fortfarande som om du äger en hel häst. Så, momsregistrera dig! (Går bra även om du "bara" är privatperson) Observera dock att dessa regler inte anses gälla när det gäller inkomsttaxeringen (deklarationen), vilket man kan ha åsikter om...

Rehabilitering och förebyggande behandling?

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri. Dessutom kan en arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen. Det kan t.ex. röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Numera anses så kallad kontorsmassage och liknande behandlingar av enklare slag som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen. För enskilda näringsidkare gäller samma sak som ovan.

Råkar du bo i ett stödområde?

Som t.ex. Bjurholms, Norsjö eller Vindelns kommun? Eller Lycksele kommun? Norsjö, Sorsele, Storuman, Åsele m.fl.? Då kan Du ha rätt till regional nedsättning av egenavgifter, vilket kan göra en hel del på den slutliga skatten. Förutsättningen är förstås att Du redovisat vinst i Ditt företag som i sin tur resulterat i egenavgifter och att du driver företaget aktivt. Har Du missat detta avdrag? Det är inte för sent att begära omprövning av taxeringsår bakåt i tiden. Man skriver ett brev till Skattemyndigheten där man redogör för sin begäran och efter ett tag dimper ett beslut ned i brevlådan.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?


Allt som försäkrar företagets verksamhet är avdragsgillt, t.ex. skador, stöld, ansvar. Grupplivförsäkringar är också avdragsgilla så länge premien inte är högre än i avtalsförsäkringarna (TGL). Olycksfallsförsäkringar för anställda är avdragsgilla (gäller den även fritid, blir den delen en skattepliktig förmån), men inte för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. För denna kategori är inte heller sjukvårdsförsäkringar avdragsgilla, vilket de däremot är för anställda! (Dock ej försäkringar som gäller privat vård)

Vad gäller för hotell och mat vid resor för en enskild näriongsidkare?


Om du har övernattat och haft ökade levnadskostnader för exempelvis kost och logi utanför den vanliga verksamhetsorten kan du få avdrag för dessa kostnader. (Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom 50 km närmaste färdväg från din bostad och/eller din arbetsplats.) Vid resor utom riket medges avdrag med ett helt normalbelopp för aktuellt land för hel dag och ett halvt normalbelopp för halv dag. Avdrag för logi medges för ett halvt normalbelopp för aktuellt land. Skatteverket utfärdar allmänna råd av normalbelopp för olika länder. Har resan varat längre tid än tre månader medges avdrag enligt reglerna för ökade levnadskostnader vid tillfällig anställning eller vid dubbel bosättning.

Fråga från Ruben, enskild näringsidkare:
"Jag tänker jobba i New York ett tag med egna filmprojekt, men även ta på mig uppdrag som filmare åt andra företag. Vad jag har förstått kan jag få traktamente i tre månader (596 kr/heldag för USA) och att jag sedan måste vara hemma på jobb i en månad om jag ska kunna få samma traktamente i New York för en ny tremånadersperiod. Jag vet inte om jag vill vara hemma en hel månad innan jag far tillbaka… Vad händer om jag far tillbaka tidigare? Förlorar jag så mycket på det?"

Hela grejen med SKM:s regler ang traktamenten, är att man förutsättaer att det under de tre första månaderna är svårt för en som är ny i stan att hitta ett billigt sätt att leva – var man ska handla, bo osv. Efter tre månader bör man ha börjat känna sig mer hemma och veta hur man kan leva mer ekonomiskt – alltså sänks traktamentet till 70 % tills du varit i landet sammanlagt två år. En ny tremånadersperiod får man alltså bara om man är ”new kid in town” igen! Så i ditt fall är det inte alls säkert att du skulle bli beviljad en ny tremånaders period om du var hemma (även om du INTE är hemma på semester, utan på jobb) i en månad och sen åka tillbaka till samma plats du var på innan. Och dessutom till samma sorts arbete. Alltså: strunta i att vara hemma i en månad om du inte vill det. Yrka sedan på 70 % av 596 kr för resten av tiden du är i New York. (Det fixar vi i deklarationen sen) Om du däremot drar iväg till Los Angeles eller nåt annat hipt ställe, är du tillbaka i den högre summan i max tre månader.


Kvittning av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst?


Nystartad verksamhet
Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har rätt att kvitta underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster, till exempel tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag. Näringsverksamheten måste för taxeringsåret 2004, dvs. inkomståret 2003, ha påbörjats under 1999 eller senare. För inkomståret 2004 måste verksamheten ha påbörjats under 2000 eller senare. Avdrag får göras under fem år och med högst 100 000 kr.
Litterär eller konstnärlig verksamhet
En näringsidkare som uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver litterär, konstnärlig eller en jämförbar verksamhet, får liksom tidigare göra avdrag för underskott utan någon beloppsmässig begränsning. Kvittning får också ske efter femårsperiodens utgång. (En förutsättning är att verksamheten under beskattningsåret och de tre närmast föregående beskattningsåren gett intäkter av någon betydenhet, det vill säga som uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.)
Näringsfastighet eller bostadsrätt
Underskott i en näringsverksamhet där näringsfastighet ingår ska dras av i sin helhet från kapitalvinst på fastigheten i inkomstslaget kapital om fastigheten sålts under året. Samma regel gäller för underskott i näringsverksamhet med en bostadsrätt som inte är privatbostad det år bostadsrätten säljs.

Representation

Om du har haft utgifter för representation kan du få avdrag för utgifterna om dessa har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.
Du får göra avdrag för kostnader för lunch, middag eller supé i samband med representation med högst 90 kr per person och tillfälle. Kostnader för vin och sprit får ingå i beloppet. Även om det gäller representation vid jubileum eller med utomnordiska gäster får man inte göra högre avdrag.
Sker representation vid andra måltider än lunch, middag eller supé får du göra avdrag med högst 60 kr per person och tillfälle. Om du haft utgifter för till exempel teaterbiljetter eller greenfee vid golfspel får du avdrag med högst 180 kr per person.
Om du representerar gentemot dina anställda, så kallad intern representation, gäller samma beloppsramar som vid extern representation. Om du vid t.ex. en personalfest haft utgifter för lokalhyra kan du få avdrag med högst 180 kr per person.

Gåvor

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivare är skattepliktiga, men vissa gåvor från arbetsgivare är undantagna. Skattefrihet gäller i de fall som räknas upp nedan när gåvans värde inte överstiger respektive belopp.

• Julgåva
Julgåva där värdet inte överstiger 400 kr.
• Jubileumsgåva
Med jubileumsgåva menas gåva till anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 200 kr.
• Minnesgåva
Gåva av minneskaraktär för anställd vid exempelvis högtidsdagar, t.ex. den anställdes 50-årsdag, längre tids anställning eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 10 000 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande.
Skattefriheten gäller inte för kontanta medel. För alla gåvor gäller skattefriheten bara så länge värdet (= marknadsvärde inklusive moms) inte överskrider de beloppsgränser som redovisats ovan.
En gåva beskattas från första kronan, om värdet av gåvan överstiger angivna gränsbelopp enligt ovan.

Är Du fastighetsägare?

Om Du äger en fastighet där Du hyr ut lokal till näringsidkare som går i konkurs, gäller det att vara lite snabb! Då skall Du som fastighetsägare ta kontakt med konkursförvaltaren och begära att snarast få lokalen till förfogande. (Lämpligast ett brev i två exemplar som skrivs under av konkursförvaltaren) De nya reglerna i förmånsrättslagen gör nämligen gällande att konkursförvaltaren har en månad på sig från konkursdatum att återställa lokalen. Om det tar längre tid än en månad, kan konkursförvaltaren bli tvungen att betala hyran fram till den tidpunkt då lokalen kan stå till förfogande för ny hyresgäst. (De gamla reglerna säkerställde endast tre månaders hyra)

Privat tandvård?

Fr.o.m. januari 2004 är all tandvård som arbetsgivaren bekostar för den anställde skattepliktig förmån.

Avgifter till PRV (Patent- och registreringsverket)

..är inte avdragsgilla då det gäller kostnader för att bilda ett företag. I dessa omkostnader räknas således även olika arvoden till bolagsbildare (revisorer, advokater etc) och tryckkostnader av aktiebrev. Däremot är registreringskostnader vid förändringar av bolaget avdragsgilla, som t.ex. i samband med ökning av aktiekapital, eller om man ändrar företagets namn, verksamhet eller styrelse.